Anunțuri

2020

ANUNŢ ÎNSCRIERI LA CREŞĂ – anul școlar 2020-2021

 1. Conform H.G.1252/2012 – privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, art.21, alin.(1): ” Înscrierea copiilor în unităţile care oferă servicii de educaţie antepreşcolară se face de regulă la începutul anului şcolar sau, în situaţii deosebite, în timpul anului şcolar, în ordinea depunerii dosarului şi în limita locurilor disponibile şi a planului de şcolarizare aprobat. “
 1. Pentru anul şcolar 2020-2021 DOSARELE COMPLETE se preiau la sediul Serviciului Public Creșe – Compartimentul Relații cu Publicul – Bulevardul Revoluției 1989 nr. 3, în perioada 01 iulie 2020-31 iulie 2020, conform programului afisat al Compartimentului.
 1. Actele necesare pentru  întocmirea dosarului  de  înscriere  la  creşă:
 2. a) cererea de înscriere (tip), anexată;
 3. b) dosar plic;
 4. c) copie de pe actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali, certificatele de naştere ale fraţilor minori, copia hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei; (originalele se vor prezenta funcţionarului de la ghişeu);
 5. d) adeverinţă de la locul de muncă al părinţilor/reprezentanţilor legali din care să rezulte că raportul de muncă/serviciu este activ şi venitul brut al lunii precedente depunerii dosarului-în original, sau decizie de reintoarcere la serviciu eliberata de catre angajator în care să fie precizate data reluării activității și venitul lunar;
 6. e) adeverinţă de la medicul de familie, în care să se menţioneze că respectivul copil este sănătos clinic şi apt pentru intrarea în creşă, în original;
 7. f) copie după certificatul de naştere al copilului; (originalul se va prezenta funcţionarului de la ghişeu);

Dosarul va fi preluat și înregistrat doar dacă este COMPLET. În caz contrar, acesta va fi restituit spre completare.

Important!  Observaţii:

Conform O.U.G. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, art.12:(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid; b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României; c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora. Decizia de punere în plată de la A.J.P.I.S.Timiş  pentru părintele cu contractul de muncă suspendat, nu este adeverinţă de la locul de muncă,  conform O.U.G. 111/art.12.

1.Se vor lua în calcul doar cererile părinților care au domiciliul/reședința în Municipiul Timișoara.

2.Perioada de evaluare a dosarelor: 03.08.2020 – 07.08.2020

Comunicarea rezultatelor: 10.08.2020, ora 16:00

Termen de depunere a contestațiilor: 24 ore (11.08.2020)

Soluționarea contestațiilor: 24 ore (12.08.2020)

3.Dosarele depuse deja, în afara perioadei de înscrieri și nesoluționate, se pot ridica de la sediul Serviciului Public Creșe – Compartimentul Relații cu PubliculBulevardul Revoluției 1989 nr. 3, nr. de telefon: 0754 034 480, începand cu data de 01.07.2020, pe baza fluturaşului de înregistrare.

 

Acestea  se pot redepune, cu documente actualizate, conform cerinţelor afişate, în perioada 01 iulie 2020 – 31 iulie 2020.

Criterii de departajare

Criteriile de departajare se vor aplica în cazul în care numărul de solicitări va depăşi numărul de locuri disponibile în creşe.

Criterii – punctaj aferent:

 1. Locul de muncă al părinţilor/reprezentanţilor legali (care au raportul de muncă/serviciu nesuspendat)/sau cei care urmează o formă de învăţământ la zi – 5 puncte pentru fiecare părinte
 2. Pentru părintele/reprezentantul legal care are raportul de muncă suspendat și se află în concediu pentru îngrijirea copilului, se va acorda punctaj în funcție de data reluării activității profesionale, astfel:

– Celor care îşi reiau activitatea până la 31 august 2020– 5 puncte

– Celor care îşi reiau activitatea  în luna septembrie 2020 – 4 puncte

– Celor care îşi reiau activitatea în luna octombrie  2020– 3 puncte

– Celor care îşi reiau activitatea în luna noiembrie  2020– 2 puncte

– Celor care îşi reiau activitatea  în luna decembrie 2020– 1 punct

– Celor care îşi reiau activitatea începând cu luna ianuarie a anului următor 2021 – 0 puncte

Punctele se acordă o singură dată: în cazul raportului de muncă activ sau în cazul frecventării unei forme de învățământ la zi sau conform cu data reluării activității.

 

 1. Fraţii care frecventează deja creşa/grădiniţa situate în același imobil, cu condiția să facă dovada frecventării unității respective în anul școlar 2020-2021 cu adeverință în original-1 punct
 2. Situaţia familială: familie monoparentală-10 puncte, în următoarele cazuri:
 3. a) copilul are un singur părinte
 4. b) în urma divorțului, prin sentință definitivă, domiciliul copilului este stabilit la unul dintre părinți
 1. Numărul de copii în întreţinere:- 1 copil – 1 punct/ 2 copii – 3 puncte/ 3/mai mulţi copii – 5 puncte

Excepţii: -în cazul fraţilor, copiilor aflaţi în îngrijirea aceluiaşi părinte/ reprezentant legal/când  nu este liber decât un loc la grupa de vârstă a copilului, se va suplimenta numărul de locuri din grupa de vârstă corespunzătoare;

                -în cazul copiilor gemeni/tripleţi,etc. se completează câte un dosar pentru fiecare, iar dacă numărul de  locuri libere nu sunt suficiente, se va suplimenta numărul de locuri din grupa de vârstă corespunzătoare.

DOSARUL  MEDICAL

Se va întocmi și se va depune la intrarea copilului în colectivitate (la creşă) doar pentru copiii declaraţi admişi şi va cuprinde:

– avizul epidemiologic, eliberat de medicul de familie al copilului cu 24 – 48 de ore înainte de a începe frecventarea unităţii;

– analize medicale: (testare la tuberculină-doar dacă vaccinul BCG nu a fost efectuat la naștere, examen coproparazitologic, examen coprocultură şi exudat faringian pentru copil) emise cu maxim 30 de zile anterioare;

– fişa de imunizări  întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate (avizul epidemiologic cu vaccinările efectuate la zi eliberat de medicul de familie).

2019

SERVICIUL PUBLIC CREȘE – CENTRALIZATOR FINAL – CONCURS 29.10.2019
 

Postul: Director Creșă/Șef Centru

Nr. crt

Nume și Prenume

Nr. de puncte probă scrisă

Nr. de puncte interviu

Punctaj final

Admis/Respins

1.

Crăciun Gabriela

71

90

80,5

Admis

 

Postul: Șef Birou (Birou Financiar)

Nr. crt

Nume și Prenume

Nr. de puncte probă scrisă

Nr. de puncte interviu

Punctaj final

Admis/Respins

1.

Vasiu-Crăciunescu Patricia-Roxana

77

95

86

Admis

 

          CANDIDAȚII ADMIȘI VOR FI CONTACTAȚI TELEFONIC ÎN VEDEREA STABILIRII PROGRAMĂRII PENTRU MEDICINA MUNCII.

          CANDIDAȚII NEMULȚUMIȚI POT DEPUNE CONTESTAȚIE ÎN TERMEN DE 24 ORE DE LA AFIȘARE.

           AFIȘAT ASTĂZI 05.11.2019, ORA 09:00.

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

CONCURS 29.10.2019

Postul : Director creșă/Șef centru

Nr.

crt.

Nume şi Prenume

Punctaj

Admis/Respins

1.

Bețiu Elena Roxana

36,3

Respins

2.

Crăciun Gabriela

71

Admis

Postul : Șef Birou (Biroul Financiar)

Nr. crt

Nume și Prenume

Punctaj

Admis/Respins

1.

Vasiu-Crăciunescu Patricia-Roxana

77

Admis

Afișat astăzi, 30.10.2019 ora 14:00.

Interviul va avea loc în data de 04.11.2019 ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Timișoara.

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de 24 de ore.

PROCES – VERBAL DE SELECȚIE DOSARE

Încheiat azi 22.10.2019

Cu ocazia verificării îndeplinirii condițiilor cerute pentru ocuparea posturilor de către candidații înscriși la concursul organizat în data de 29.10.2019 ora 10:00 – proba scrisă pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Municipiului Timișaora Serviciul Public Creșe

Postul : Șef Birou (Birou Financiar)

Nr. crt.

Nume și Prenume

Rezultatul selecției

Motivul respingerii dosarului candidatului

1.

Vasiu-Crăciunescu Patricia-Roxana

ADMIS

 

 Candidații declarați respinși pot depune contestație la Serviciul Public Creșe, strada Bulevardul Revoluției 1989 nr.3 în termen de 24 ore de la afișare.

Candidații declarați respinși pot depune în termen de 5 zile de la afișare, documentele care să dovedeasca îndeplinirea condițiilor pentru care au fost respinse dosarele.

Candidații declarați admiși se vor prezenta în data de 29.10.2019 la ora 09:30 la Sala Lira, Casa de Cultură de pe strada Miron Costin 2

Afișat azi: 22.10.2019 ora 16:30

PROCES – VERBAL DE SELECȚIE DOSARE

Încheiat azi 22.10.2019

Cu ocazia verificării îndeplinirii condițiilor cerute pentru ocuparea posturilor de către candidații înscriși la concursul organizat în data de 29.10.2019 ora 10:00 – proba scrisă pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Municipiului Timișaora Serviciul Public Creșe

Postul : Director creșă (Șef centru)

Nr. crt.

Nume și Prenume

Rezultatul selecției

Motivul respingerii dosarului candidatului

1.

Bețiu Elena-Roxana

ADMIS

 

2.

Crăciun Gabriela

ADMIS

 

3.

Cuc Maricela

RESPINS

Adeverința medicală și cazierul judiciar sunt depuse în copie;

4.

Negru Ana Maria

RESPINS

Nu îndeplinește condițiile necesare în ceea ce privește studiile solicitate și vechimea în specialitatea studiilor;

5.

Turcu Monica Jeni

RESPINS

Nu face dovada îndeplinirii condiției de vechime în muncă necesară pentru a participa la concurs.

 Candidații declarați respinși pot depune contestație la Serviciul Public Creșe, strada Bulevardul Revoluției 1989 nr.3 în termen de 24 ore de la afișare.

Candidații declarați respinși pot depune în termen de 5 zile de la afișare, documentele care să dovedeasca îndeplinirea condițiilor pentru care au fost respinse dosarele.

Candidații declarați admiși se vor prezenta în data de 29.10.2019 la ora 09:30 la Sala Lira, Casa de Cultură de pe strada Miron Costin 2

Afișat azi: 22.10.2019 ora 16:30

Anunţ privind suspendarea concursului pentru ocuparea postului vacant de ”MEDIC PRIMAR” organizat în perioada 29.10.2019-07.11.2019 de Serviciul Public Creșe Timișoara

În conformitate cu dispoziţiile art. 37-39 din Hotărârea Guvernului Nr. 286/2011, pentru aprobarea  Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Serviciul Public Creșe Timișoara anunță suspendarea concursului pentru ocuparea postului vacant de ”MEDIC PRIMAR”.

Desfășurarea concursului pentru postul de ”Medic Primar” se suspendă cu data afișării prezentului anunț.

Afişat astăzi, 22.10.2019.

Municipiul Timişoara – Serviciul Public Creșe – organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute în anexă

ANUNT CONCURS 

LISTA POSTURI VACANTE

BIBLIOGRAFIE CONCURS

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)  cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)  are capacitate deplină de exerciţiu;
e)  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)  îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

DOSARUL DE CONCURS
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

 1. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 2. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 3. d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 4. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 5. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  g) curriculum vitae;

  h) Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

                Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
                În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
                Actele prevăzute la a lit. b), c)  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
                Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. în acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului cel târziu în 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

CALENDARUL CONCURSULUI            

29.10.2019 , ora 10:00 – proba scrisă  (str. Miron Costin, nr. 2, Timisoara, Casa de Cultura a Municipiului Timisoara)
30.10.2019 , ora 14.00 – afişare rezultate proba scrisa.
Termen de contestare: 24 de ore, respectiv pana in   31.10.2019, ora 14:00 ;
Rezolvarea contestaţiilor: 24 de ore, respectiv până în 01.11.2019  , ora  14:00  ;
04.11.2019 , ora 10- interviu (str. C.D.Loga nr. 1, Timișoara, Municipiul Timișoara);
Afişare rezultate interviu: 05.11.2019, ora 09:00;
Termen de contestare: 24 de ore, respectiv pănâ în 06.11.2019, ora 09:00;
Rezolvarea contestaţiilor: 24 de ore, respectiv pănâ în 07.11.2019, ora 09:00.

Rezultate finale : 07.11.2019, ora 14:00.

Termenul de depunere al dosarelor: 10 zile de la publicare, respectiv 21.10.2019 inclusiv, la sediul Serviciului Public Creșe, str. Bulevardul Revoluției de la 1989 nr. 3, nr. de telefon 0754034480;

Criteriile de evaluare a activitatii profesionale:
a) cunoştinţe profesionale şi abilităţi;
b) calitatea, operativitatea şi eficienţa activităţilor desfăşurate;
c) perfecţionarea pregătirii profesionale;
d) capacitatea de a lucra în echipă;
e) comunicare;
f) disciplină;
g) rezistenţă la stres şi adaptabilitate;
h) capacitatea de asumare a responsabilităţii;
i) integritate şi etică profesională.

Salariul: conform prevederilor art.11 din Legea nr. 153/2017 – HCLMT nr. 542/2017 si anexa II la Legea nr. 153/2017;
Bibliografiile corespunzătoare sunt prezentate in anexe;
Atribuţiile corespunzătoare fiecărei activitati se găsesc in Regulamentul de organizare si funcţionare corespunzător și Regulamentul Intern al Serviciului Public Creșe;

Serviciul Public Creșe anunță încheierea repartizării copiilor în creșele pe care le administrează, urmând ca la intrarea copilului în creșă, părinții să prezinte în mod obligatoriu DOSARUL MEDICAL conform HG 1252/2012 și Regulamentului Intern al Serviciului Public Creșe.

* Copiii înscriși și admiși vor fi primiți la data la care dosarul medical este complet, dar nu mai târziu de 4 săptămâni consecutive de la data afișării, conform HG 1252/2012.

*Copiii înscriși și admiși la creșele amplasate la etajul clădirii pot începe frecventarea acestora odată cu împlinirea vârstei de 2 ani, conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1955/1995 art. 23 lit.g : „amplasarea sălilor de grupă pentru copiii de 1-2 ani se va face numai la parterul clădirii”.

Pentru completări dosare și clarificări, vă rugăm să vă adresați Serviciului Public Creșe, personal la sediul din strada Bulevardul Revoluției 1989 nr.3 în intervalul orar 08:30-16:30 de Luni-Vineri și 08:30-18:30-Marți.
De asemenea, ne puteți contacta la nr. de telefon: 0754034480.
Contestațiile pot fi depuse in termen de 24 de ore de la afișarea repartizării, la sediul Serviciului Public Creșe, strada Bulevardul Revoluției 1989 nr.3.

Afișat astăzi, 09.09.2019, ora 15:30.

Anexe:
Repartizare – str. Brândușei
Repartizare – str. Drîgășani
Repartizare – str. Independenței
Repartizare – str. Irlanda
Repartizare – str. Leonard
Repartizare – str. Mureș
Repartizare – str. Musicescu
Repartizare – str. Retezat
Repartizare – str. Semenic
Repartizare – str. Stegarilor
Repartizare – str. Suceava
Repartizare – str. V. Lupu
Repartizare – str. Versului

CENTRALIZATOR FINAL
CONCURS 11.07.2019

Postul: ingrijitor copii

Nr. crt.Nume şi PrenumeNr. de puncte proba scrisaNr.de puncte interviuPunctaj finalADMIS/ RESPINS
1Adam Cristina Ana8573,3379,16ADMIS
2Batki Ana Lucia878083,5ADMIS
3Carpa Elena5381,6667,33ADMIS
4Ganga Georgeta Camelia71,6673,3372,49ADMIS
5Gyori Mihaela Loredana53,368,3360,81ADMIS
6Mathe Maria737071,5ADMIS
7Mioc Lenuța5978,3368,66ADMIS
8Muha Doinița757072,5ADMIS
9Mureșan Ana8663,3374,66ADMIS
10Pisăru Veronica756570ADMIS
11Surulescu Paula Cristina73,358,3365,81ADMIS

Postul: asistent medical

Nr. crt.Nume şi PrenumeNr. de puncte proba scrisaNr.de puncte interviuPunctaj finalADMIS/ RESPINS
1Tutuleanu Corina518065,5ADMIS

Postul: educator puericultor

Nr. crt.Nume şi PrenumeNr. de puncte proba scrisaNr.de puncte interviuPunctaj finalADMIS/ RESPINS
1Gavrilă Silvia Ligia52,67061,3ADMIS

 

 

CANDIDATII ADMISI VOR FI CONTACTATI TELEFONIC IN VEDEREA STABILIRII PROGRAMARII PENTRU MEDICINA MUNCII.

 

CANDIDAŢII NEMULŢUMIŢI POT DEPUNE CONTESTAŢIE ÎN TERMEN DE 24 ORE DE LA AFIŞARE.

AFIŞAT AZI   15.07.2019, ORA 16:30

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

CONCURS 11.07.2019

Postul : îngrijitor copii 

 

Nr.

crt.

Nume şi Prenume

Punctaj

ADMIS/RESPINS

1

Adam Cristina Ana

85

ADMIS

2

Batki Ana Lucia

87

ADMIS

3

Brihac Irina

33,6

RESPINS

4

Carpa Elena

53

ADMIS

5

Ciortan Radmila

19

RESPINS

6

Frumușelu Andrada Elena

15

RESPINS

7

Frumușelu Mariana Daniela

32

RESPINS

8

Ganga Georgeta Camelia

71,66

ADMIS

9

Gyori Mihaela Loredana

53,3

ADMIS

10

Lăudat Gianina Ioana

ABSENT

ABSENT

11

Mathe Maria

73

ADMIS

12

Mioc Lenuța

59

ADMIS

13

Muha Doinița

75

ADMIS

14

Mureșan Ana

86

ADMIS

15

Pisăru Veronica

75

ADMIS

16

Surulescu Paula Cristina

73,3

ADMIS

17

Ștef Lucia

32

RESPINS

18

Vîlsan Călina

30,66

RESPINS

 

Postul : asistent medical

 

Nr.

crt.

Nume şi Prenume

Punctaj

ADMIS/RESPINS

1

Bambu Valentina

18

RESPINS

2

Drăghici Florida Camelia

ABSENT

ABSENT

3

Foldi Iasmina Roxana

17,6

RESPINS

4

Gherasim Anca Alexandra

31,3

RESPINS

5

Nedici Delia

40

RESPINS

6

Tutuleanu Corina

51

ADMIS

Postul : educator puericultor

 

Nr.

crt.

Nume şi Prenume

Punctaj

ADMIS/RESPINS

1

Gavrilă Silvia Ligia

52,6

ADMIS

Afisat astazi 11.07.2019 ora 16:30.

Interviul va avea loc in in data de 15.11.2019 la ora 10:00 la sediul Primariei Municipiului Timisoara.

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie in 24 de ore.

Proces Verbal de Selectie Dosare

Cu ocazia verificării îndeplinirii condițiilor cerute pentru ocuparea posturilor de către candidații înscriși la concursul organizat în data de 11.07.2019 ora 10:00 – proba scrisă pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Municipiului Timișaora Serviciul Public Creșe.

Postul : ingrijitor copii

Nr. crt.

Nume și Prenume

Rezultatul selecției

Motivul respingerii dosarului candidatului

1

Adam Cristina Ana

admis

 

2

Batki Ana Lucia

admis

 

3

Brihac Irina

admis

 

4

Carpa Elena

admis

 

5

Ciortan Radmila

admis

 

6

Frumușelu Andrada Elena

admis

 

7

Frumușelu Mariana Daniela

admis

 

8

Ganga Georgeta Camelia

admis

 

9

Gyori Mihaela Loredana

admis

 

10

Lăudat Gianina Ioana

admis

 

11

Mathe Maria

admis

 

12

Mioc Lenuța

admis

 

13

Muha Doinița

admis

 

14

Mureșan Ana

admis

 

15

Pisăru Veronica

admis

 

16

Surulescu Paula Cristina

admis

 

17

Ștef Lucia

admis

 

18

Vîlsan Călina

admis

 

 

 

 

 

Postul : asistent medical

1

Bambu Valentina

admis

 

2

Drăghici Florida Camelia

admis

 

3

Foldi Iasmina Roxana

admis

 

4

Gherasim Anca Alexandra

admis

 

5

Nedici Delia

admis

 

6

Tutuleanu Corina

admis

 

 

 

Postul : educator puericultor

1

Angheluță Elena

Respins

Nu face dovada actelor solicitate

2

Gavrilă silvia ligia

admis

 

 

 

 

Candidații declarați respinși pot depune contestație la Serviciul Public Creșe, strada Bulevardul Revoluției 1989 nr.3 în termen de 24 ore de la afișare.

Candidații declarați admiși se vor prezenta în data de 11.07.2019 la ora 09:30 în hol în fața Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara cu pix albastru și cartea de identitate.

Afișat azi: 04.07.2019 ora 16:30

Municipiul Timișoara – Serviciul Public Creșe – organizează la sediul din Timișoara str. C.D. Loga nr.1, concurs pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute în anexa

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice  potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației  în care a intervenit reabilitarea.

DOSARUL DE CONCURS
a) Cerere de înscriere la concurs;
b) Copia actului de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției;
e) Cazierul judiciar;
f)  Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului  sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică;
h) Curriculum vitae.

Adeverința  care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.
Copiile actelor se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului cel târziu în 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei de concurs  din cadrul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului.

CALENDARUL CONCURSULUI
11.07.2019, ora 10:00 – proba scrisă la sediul din Timișoara str. C.D. Loga nr.1;
12.07.2019, ora 08:00 – afișare rezultate proba scrisă;
Termen de contestare: 24 de ore, respectiv până în 15.07.2019, ora 08:00;
Rezolvarea contestațiilor: 24 de ore, respectiv până în 15.07.2019, ora 10:00;
15.07.2019, ora 10:00 – interviu;
Afișare rezultate interviu: 16.07.2019, ora 10:00;
Termen de contestare: 24 de ore, respectiv până în 17.07.2019, ora 10:00;
Rezolvarea contestațiilor: 24 de ore, respectiv până în 18.07.2019, ora 10:00;
Rezultate finale: 19.07.2019, ora 10:00.

Termenul de depunere al dosarului: 10 zile de la publicare respectiv 03.07.2019 inclusiv, la sediul Serviciului Public Creșe, str. Bulevardul Revoluției de la 1989 nr.3;

Criteriile de evaluare a activității profesionale:
a) Cunoștințe profesionale și abilități;
b) Calitatea, operativitatea și eficiența activităților desfășurate;
c)  Perfecționarea pregătirii profesionale;
d) Capacitatea de a lucra în echipă;
e) Comunicare;
f)  Disciplină;
g) Rezistență la stres și adaptabilitate;
h) Capacitatea de asumare a responsabilității;
i) Integritate și etică profesională.

Salariul: conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 153/2017 – HCLMT nr. 543/2017 și anexa II la Legea nr. 153/2017;

Bibliografiile corespunzătoare sunt prezentate în anexe;
Atribuțiile corespunzătoare fiecărei activități se găsesc în Regulamentul de organizare și funcționare corespunzător.

Posturi vacante
Bibliografie

ÎNSCRIEREA LA CREŞĂ – Anunț

Cerere de inscriere 

2. Pentru anul şcolar 2019-2020 DOSARELE COMPLETE  se preiau la sediul Serviciului Public Creșe – Compartimentul Relații cu Publicul – Bulevardul Revoluției 1989 nr. 3, în perioada 01 iulie 2019-30 august 2019

3. Actele  necesare  pentru  întocmirea dosarului  de  înscriere  la  creşă:
a) cererea de înscriere (tip);   anexată
b) dosar plic
c) copie de pe actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali, certificatele de naştere ale fraţilor minori, copia hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei; (originalele se vor prezenta funcţionarului de la ghişeu)
d) adeverinţă de la locul de muncă al părinţilor/reprezentanţii legali  din care să rezulte că raportul de muncă/serviciu este activ şi venitul brut al lunii precedente;-în original
e) adeverinţă de la medicul de familie, în care să se menţioneze că respectivul copil este sănătos clinic şi apt pentru intrarea în creşă- în original
f) copie după certificatul de naştere al copilului; (originalul se va prezenta funcţionarului de la ghişeu)

1.Se vor lua în calcul doar cererile părinților care au domiciliul/reședința în Municipiul Timișoara.

2. Perioada de evaluare a dosarelor: 02.09.2019 – 06.09.2019
Comunicarea rezultatelor: 09.09.2019
Termen de depunere a contestațiilor: 24 ore (10.09.2019)
Rezolvarea contestațiilor: 24 ore (11.09.2019)

Criterii de departajare
Criteriile de departajare se vor aplica în cazul în care numărul de solicitări va depăşi numărul de locuri disponibile în creşe. 
Criterii – punctaj aferent:
1. Locul de muncă al părinţilor/reprezentanţi legali (care au raportul de muncă/serviciu nesuspendat)/sau  cei care urmează o formă de învăţământ la zi – 5 puncte pentru fiecare
2. Data reluării activităţii profesionale de către părintele care se află în concediu pentru îngrijirea copilului:
– Celor care îşi reiau activitatea până la 31 august 2019– 5 puncte
– Celor care îşi reiau activitatea  în luna septembrie 2019 – 4 puncte
– Celor care îşi reiau activitatea în luna octombrie  2019– 3 puncte
– Celor care îşi reiau activitatea în luna noiembrie  2019– 2 puncte
– Celor care îşi reiau activitatea  în luna decembrie 2019– 1 punct
– Celor care îşi reiau activitatea începând cu luna ianuarie a anului următor 2020 – 0 puncte
3. Fraţi care frecventează deja creşa/grădiniţa – 1 punct
4. Situaţia familială: – familie monoparentală – 10 puncte
5. Numărul de copii în întreţinere:
– 1 copil – 1 punct/  2 copii – 3 puncte/  3/mai mulţi copii – 5 puncte

Situația cererilor de transfer pe perioada vacanței

Cererile depuse pentru Creșa nr.2 Cosânzeana , str. Brândușei nr.15

Nr. crt.Nr. de înregistrare Rezultat
 1CR2019-1531/10.06.2019ADMIS
 2CR2019-1532/10.06.2019ADMIS
 3CR2019-1535/10.06.2019ADMIS
 4CR2019-1543/10.06.2019 CR2019-1544/10.06.2019ADMIS
5CR2019-1546/10.06.2016ADMIS
6CR2019-1549/10.06.2016ADMIS
 7CR2019-1550/10.06.2016ADMIS
 8CR2019-1589/10.06.2016ADMIS
 9CR2019-1597/10.06.2016ADMIS
 10CR2019-1602/10.06.2016ADMIS
 11CR2019-1604/10.06.2016ADMIS
 12CR2019-1605/10.06.2016ADMIS
 13CR2019-1622/11.06.2016ADMIS
 14CR2019-1623/11.06.2016ADMIS
 15CR2019-1624/11.06.2016ADMIS
 16CR2019-1626/11.06.2016ADMIS
 17CR2019-1629/11.06.2016ADMIS
 18CR2019-1631/11.06.2016ADMIS
 19CR2019-1632/11.06.2016RESPINS
 20CR2019-1637/11.06.2016RESPINS
 21CR2019-1656/12.06.2016RESPINS
 22CR2019-1657/12.06.2016RESPINS
 23CR2019-1658/12.06.2016RESPINS
 24CR2019-1664/12.06.2016RESPINS
 25CR2019-1669/12.06.2016RESPINS
 26CR2019-1678/13.06.2016RESPINS
 27CR2019-1679/13.06.2016RESPINS
28CR2019-1636(1686)/13.06.2019 
 29CR2019-1643(1693)/14.06.2016RESPINS
 30CR2019-1648(1698)/14.06.2016RESPINS

  Cererile depuse pentru Creșa nr.6 Luceafărul , str. Drăgășani nr.1                 

Nr. crt.Nr. de înregistrareRezultat
 1CR2019-1534/10.06.2019ADMIS
 2CR2019-1588/10.06.2019ADMIS
 3CR2019-1599/10.06.2019ADMIS
 4CR2019-1615/11.06.2019ADMIS
 5CR2019-1616/11.06.2019ADMIS

Cererile depuse pentru Creșa nr.2 Cosânzeana, str. Martir Silviu Motohon nr.53

Nr. crt.Nr. de înregistrare Rezultat
 1CR2019-1529/10.06.2019ADMIS
 2CR2019-1630/11.06.2019ADMIS
 3CR2019-1634/11.06.2019ADMIS
 4CR2019-1638/11.06.2019ADMIS
5CR2019-1680/13.06.2019ADMIS
 6CR2019-1682/13.06.2019ADMIS

  Cererile depuse pentru Creșa nr.2 Cosânzeana, str.Suceava nr.13A

Nr. crt.Nr. de înregistrare Rezultat
 1CR2019-1539/10.06.2019 CR2019-1540/10.06.2019ADMIS
 2CR2019-1547/10.06.2019ADMIS
 3CR2019-1552/10.06.2019ADMIS
 4CR2019-1555/10.06.2019 CR2019-1556/10.06.2019ADMIS
 5CR2019-1657(1707)/14.06.2019RESPINS

  Cererile depuse pentru Creșa nr.8 Dumbrava Minunată, Cal. Aradului nr.38

Nr. crt.Nr. de înregistrare Rezultat
1CR2019-1548/10.06.2019ADMIS
 2CR2019-1554/10.06.2019ADMIS
 3CR2019-1607/10.06.2019ADMIS
 4CR2019-1625/11.06.2019ADMIS
 5CR2019-1639/11.06.2019ADMIS
 6CR2019-1655/12.06.2019ADMIS

  Cererile depuse pentru Creșa nr.3 Harap-Alb, str. Semenic nr.8

Nr. crt.Nr. de înregistrareRezultat
1CR2019-1528/10.06.2019ADMIS
2CR2019-1530/10.06.2019ADMIS
3CR2019-1533/10.06.2019ADMIS
4CR2019-1536/10.06.2019ADMIS
5CR2019-1538/10.06.2019ADMIS
6CR2019-1541/10.06.2019ADMIS
7CR2019-1542/10.06.2019ADMIS
8CR2019-1545/10.06.2019ADMIS
9CR2019-1551/10.06.2019RESPINS
10CR2019-1585/10.06.2019RESPINS
11CR2019-1620/11.06.2019RESPINS
12CR2019-1662/12.06.2019RESPINS
13CR2019-1666/12.06.2019RESPINS
14CR2019-1667/12.06.2019RESPINS
15CR2019-1677/13.06.2019RESPINS
16CR2019-1681/13.06.2019RESPINS
17CR2019-1683/13.06.2019RESPINS
18CR2019-1644(1694)/14.06.2019RESPINS
19CR2019-1645(1695)/14.06.2019RESPINS
20CR2019-1654(1704)/14.06.2019RESPINS

  Cererile depuse pentru Creșa nr.5 Zâna Zorilor, str.Versului nr.2

Nr. crt.Nr. de înregistrareRezultat
 1CR2019-1537/10.06.2019ADMIS
 2CR2019-1553/10.06.2019ADMIS
 3CR2019-1587/10.06.2019RESPINS
4CR2019-1661/12.06.2019RESPINS

  Cererile depuse pentru Creșa nr.1 Făt-Frumos , str. Mureș nr.6

Nr. crt.Nr. de înregistrareRezultat
 1 CR2019-1636/11.06.2019 ADMIS
 2 CR2019-1640/11.06.2019 ADMIS

  Cererile depuse pentru Creșa nr.1 Făt-Frumos, str.Muzicescu nr.9

Nr. crt.Nr. de înregistrareRezultat
 1 CR2019-1637/13.06.2019 ADMIS

Serviciul Public Creșe vă informează că în perioada 1 iulie – 31 august 2019 creșele NU vor funcționa (perioadă vacanță), conform tabelului de mai jos:

CREȘASTRADALUNA in care este INCHISANR. LOCURI LIBERE – in luna cand e deschisa
Creșa nr.1 „Fat-Frumos”Str. Mures nr. 6AUGUST10
Creșa nr.1 „Fat-Frumos”Str. Musicescu nr.9AUGUST2
Creșa nr.2 „Cosînzeana”Str. Irlandei nr. 53AUGUST6
Creșa nr.2 „Cosînzeana”Str. Suceava nr. 13AAUGUST4
Creșa nr.2 „Cosînzeana”Str. Brandusei nr. 15IULIE18
Creșa nr.2 „Cosînzeana”Str. C. Brailoiu (Stegarilor nr. 2)AUGUST0
Creșa nr.3 „Harap-Alb”Str. Semenic nr. 8IULIE8
Creșa nr.4 „Sânziana”Str. Vasile Lupu nr. 29AAUGUST0
Creșa nr.4 „Sânziana”Str. Leonard nr. 13AUGUST0
Creșa nr.5 „Zâna Zorilor”Str. Retezat nr. 1IULIE0
Creșa nr.5 „Zâna Zorilor”Str. Versului nr. 2AUGUST2
Creșa nr.6 „Luceafărul”Str. Dragasani nr. 1AUGUST5
Creșa nr.7 „Prâslea cel Voinic”Str. Independentei nr.18AUGUST0
Creșa nr.8 „Dumbrava Minunată”Str. Calea Aradului nr.38AUGUST6

Drept urmare, părinții a căror copii doresc să frecventeze creșa și pe perioada vacanței de vară, sunt rugați să depună o solicitare în perioada 10 -14.06.2019 la sediul Serviciului Public Creșe – Bulevardul Revoluției de la 1989 nr.3, Compartimentul Relații cu Publicul , în vederea transferării provizorie a copilului/copiilor la una din creșele deschise.

Cerere

ÎNȘTIINȚARE REFERITOARE PROGRAM VARĂ CREȘE 2019

Repartizarea Copiilor in Crese 04.06.2019
Urmatoarele dosare au fost admise la:

CREȘA nr.8 „DUMBRAVA MINUNATĂ” – str. CALEA ARADULUI nr.38

Nr.crt. Nr.dosar Punctaj Rezultat Observatii
1 CR2019-1398 20p Admis
2 CR2019-1436 18p Admis Copilul e admis cu 2 săptămâni înainte de a relua mama activitatea ; Cu condiția de a face mama dovada reluarii activitatii.
3 CR2019-1444 16p Admis
4 CR2019-1245 16p Admis
5 CR2019-1264
CR2019-1265 15p Admis Cu conditia de a aduce – mama- adeverinta de la locul de munca.

Următoarele dosare vor fi luate in calcul, in perioada de inscrieri 01.07.2019-30.08.2019, cu conditia de a fi actualizate actele de la dosar si completate in perioada 01.07.2019-30.08.2019:

Nr.crt. Nr.dosar Punctaj
1 CR2019-1438 11
2 CR2019-000032 13
3 CR2019-1443 6
4 CR2019-1425 11
5 CR2019-1422
CR2019-1421 15
6 CR2019-1418 11
7 CR2019-1375 11
8 CR2018-000544 13
9 CR2019-1388 11
10 CR2019-1391 15
11 CR2019-1317 11
12 CR2019-1316 11
13 CR2018-000861 11
14 CR2019-1312 11
15 CR2019-1309 6
16 CR2019-1310 11
17 CR2019-1311 11
18 CR2019-1267 11
19 CR2019-1263 0
20 CR2019-1241 13
21 CR2019-1291 13
22 CR2019-1284 13
23 CR2018-000640 13
24 CR2019-1281 13
25 CR2018-001057 11
26 CR2019-1301 11
27 CR2019-000022 11
28 CR2019-1298 13
29 CR2019-1293 6
30 CR2019-1161 13
31 CR2019-1187 11
32 CR2019-1177 11
33 CR2019-000035 11
34 CR2019-1215 11
35 CR2019-1300 11
36 CR2019-1389 6

In conformitate cu prevederile art.41^1 din HG nr.286/2011, va informam:

(1) Anuntul privind examenul de promovare se afiseaza la sediul si pe pagina de internet a autoritatii sau institutiei publice, dupa caz, cu 10 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru organizarea acestuia. 

(2) Anuntul va contine in mod obligatoriu:

 • Data, locul si ora desfasurarii examenului:
  • 27.05.2019 ora 10:00 la sediul Municipiului Timisoara din Bv. C.D. Loga nr.1, sala de sedinte de la parter;
 • Bibliografia si dupa caz tematica:
  • Legea nr.263/2007;
  • HG nr. 1252/2012;
  • Legea nr.477/2004;
 • Modalitatea de desfasurare a examenului
  •  proba scrisa 27.05.2019;

Serviciul Public Creșe anunță încheierea repartizării copiilor în creșele pe care le administrează, urmând ca la intrarea copilului în creșă, părinții să prezinte în mod obligatoriu DOSARUL MEDICAL conform HG 1252/2012.

*Pentru creșele la care nu s-a specificat data începerii activității, copiii vor fi primiți la data la care dosarul medical este complet, dar nu mai târziu de 4 săptămâni consecutive.
*Copiii înscriși și admiși la creșele amplasate la etajul clădirii, pot începe frecventarea acestora odată cu împlinirea vârstei de 2 ani conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1955/1995 art. 23 lit.g : „amplasarea sălilor de grupă pentru copiii de 1-2 ani se va face numai la parterul clădirii.”
Pentru completări dosare și clarificări, vă rugăm să vă adresați Serviciului Public Creșe personal la sediul din strada Piatra Craiului nr.3 în intervalul orar 12:00-15:00.

Contestațiile pot fi depuse in termen de 24 de ore, la sediul sediul Serviciului Public Creșe, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 3.

Afișat astăzi, 03.05.2019, ora 14:30.

Repartizare

Serviciul Public Creșe anunță încheierea repartizării copiilor în creșele pe care le administrează, urmând ca la intrarea copilului în creșă, părinții să prezinte în mod obligatoriu DOSARUL MEDICAL conform HG 1252/2012.

*Pentru creșele la care nu s-a specificat data începerii activității, copiii vor fi primiți la data la care dosarul medical este complet, dar nu mai târziu de 4 săptămâni consecutive.
*Copiii înscriși și admiși la creșele amplasate la etajul clădirii, pot începe frecventarea acestora odată cu împlinirea vârstei de 2 ani conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1955/1995 art. 23 lit.g : „amplasarea sălilor de grupă pentru copiii de 1-2 ani se va face numai la parterul clădirii.”
Pentru completări dosare și clarificări, vă rugăm să vă adresați Serviciului Public Creșe personal la sediul din strada Piatra Craiului nr.3 în intervalul orar 12:00-15:00.

Contestațiile pot fi depuse in termen de 24 de ore, la sediul sediul Serviciului Public Creșe str. Piatra Craiului nr.3.

Afișat astăzi, 29.03.2019, ora 16:30.

Repartizare

Serviciul Public Creșe anunță încheierea repartizării copiilor în creșele pe care le administrează, urmând ca la intrarea copilului în creșă, părinții să prezinte în mod obligatoriu DOSARUL MEDICAL conform HG 1252/2012.

*Pentru creșele la care nu s-a specificat data începerii activității, copiii vor fi primiți la data la care dosarul medical este complet, dar nu mai târziu de 4 săptămâni consecutive.
*Copiii înscriși și admiși la creșele amplasate la etajul clădirii, pot începe frecventarea acestora odată cu împlinirea vârstei de 2 ani conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1955/1995 art. 23 lit.g : „amplasarea sălilor de grupă pentru copiii de 1-2 ani se va face numai la parterul clădirii.”
Pentru completări dosare și clarificări, vă rugăm să vă adresați Serviciului Public Creșe personal la sediul din strada Piatra Craiului nr.3 în intervalul orar 12:00-15:00.

Contestațiile pot fi depuse in termen de 24 de ore, la sediul sediul Serviciului Public Creșe str. Piatra Craiului nr.3.

Afișat astăzi, 28.02.2019, ora 16:30.

Repartizare

Serviciul Public Creșe anunță încheierea repartizării copiilor în creșele pe care le administrează, urmând ca la intrarea copilului în creșă, părinții să prezinte în mod obligatoriu DOSARUL MEDICAL conform HG 1252/2012.

*Pentru creșele la care nu s-a specificat data începerii activității, copiii vor fi primiți la data la care dosarul medical este complet, dar nu mai târziu de 4 săptămâni consecutive.
*Copiii înscriși și admiși la creșele amplasate la etajul clădirii, pot începe frecventarea acestora odată cu împlinirea vârstei de 2 ani conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1955/1995 art. 23 lit.g : „amplasarea sălilor de grupă pentru copiii de 1-2 ani se va face numai la parterul clădirii.”
Pentru completări dosare și clarificări, vă rugăm să vă adresați Serviciului Public Creșe personal la sediul din strada Piatra Craiului nr.3 în intervalul orar 12:00-15:00.

Contestațiile pot fi depuse in termen de 24 de ore, la sediul sediul Serviciului Public Creșe str. Piatra Craiului nr.3.

Afișat astăzi, 28.01.2019, ora 16:30.

Repartizare 

2018

17 dec - Repartizarea copiilor în creșe
16 noi- Repartizarea copiilor în creșe
15 oct - Repartizarea copiilor în creșe
02 oct - ANUNŢ PRVINID EXAMENUL DE DEFINITIVARE ÎN FUNCȚIE A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC CRESE
12 sept - Centralizator Final
11 sept - Repartizarea copiilor în creșe
27 aug - ANUNŢ PRVINID EXAMENUL DE DEFINITIVARE ÎN FUNCȚIE A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC CRESE nr.2415/27.08.2018
28 iun - ANUNŢ ÎNSCRIERI LA CREŞĂ - anul scolar 2018-2019
08 iun - ÎNȘTIINȚARE referitoare program vară creșe
30 mai - ANUNŢ ÎNSCRIERI LA CREŞĂ - anul scolar 2018-2019
20 apr - Concurs Serviciul Public Creşe
13 feb - ANUNŢ PRVINID EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRAD A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC CRESE

2017

21 nov - Concurs de recrutare pentru ocupare a posturilor vacante de la Serviciul Public Creșe
01 noi - Centralizator final - concurs pentru ocuparea posturilor temporar vacante 06.10.2017
26 oct -Rezultate proba scrisa - concurs pentru ocuparea posturilor temporar vacante 06.10.2017
17 oct - Proces-verbal selectie dosare - concurs pentru ocuparea posturilor temporar vacante 06.10.2017
06 oct - Concurs pentru ocuparea posturilor temporar vacante de la Serviciul Public Crese
29 sep - Rezultate Proba Scrisa - examen de promovare in grad si definitivare in functie a personalului contractual din cadrul Serviciului Public Crese 14.09.2019
14 sep - Examen de promovare in grad si definitivare in functie a personalului contractual din cadrul Serviciului Public Crese
12 sep - Rezultate Proba Scrisa - examen de promovare in grad si definitivare in functie a personalului contractual din cadrul Serviciului Public Crese 29.08.2017
29 aug - Examen de promovare in grad si definitivare in functie a personalului contractual din cadrul Serviciului Public Crese
29 aug - Rezultate Proba Scrisa - examen de promovare in grad si definitivare in functie a personalului contractual din cadrul Serviciului Public Crese 15.08.2017
15 aug - Examen de promovare in grad si definitivare in functie a personalului contractual din cadrul Serviciului Public Crese
21 iul - ÎNSCRIEREA LA CREŞĂ
20 iun - SERVICIUL PUBLIC CRESE ANUNTA PROGRAMUL DE VARA
06 apr - ÎNSCRIEREA COPIILOR LA CREŞĂ
05 apr - REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE